404 Not Found


nginx/1.12.2
Производственное Объединение «алина» - страница 15 404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.12.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.12.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.12.2

Производственное Объединение «алина» - страница 15

404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.12.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.12.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.12.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.12.2

Строка

4.2010

5.2010

6.2010

7.2010

8.2010

9.2010


Поступления от продаж

~PE_Get( 4,0,22){26 550 000}

~PE_Get( 4,0,23){26 550 000}

~PE_Get( 4,0,24){26 550 000}

~PE_Get( 4,0,25){26 550 000}

~PE_Get( 4,0,26){26 550 000}

~PE_Get( 4,0,27){26 550 000}

Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get( 4,1,22){10 152 000}

~PE_Get( 4,1,23){10 152 000}

~PE_Get( 4,1,24){10 152 000}

~PE_Get( 4,1,25){10 152 000}

~PE_Get( 4,1,26){10 152 000}

~PE_Get( 4,1,27){10 152 000}

Затраты на сдельную заработную плату

~PE_Get( 4,2,22){}

~PE_Get( 4,2,23){}

~PE_Get( 4,2,24){}

~PE_Get( 4,2,25){}

~PE_Get( 4,2,26){}

~PE_Get( 4,2,27){}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 4,3,22){10 152 000}

~PE_Get( 4,3,23){10 152 000}

~PE_Get( 4,3,24){10 152 000}

~PE_Get( 4,3,25){10 152 000}

~PE_Get( 4,3,26){10 152 000}

~PE_Get( 4,3,27){10 152 000}

Общие издержки

~PE_Get( 4,4,22){114 400}

~PE_Get( 4,4,23){114 400}

~PE_Get( 4,4,24){114 400}

~PE_Get( 4,4,25){114 400}

~PE_Get( 4,4,26){114 400}

~PE_Get( 4,4,27){114 400}

Затраты на персонал

~PE_Get( 4,5,22){390 000}

~PE_Get( 4,5,23){390 000}

~PE_Get( 4,5,24){390 000}

~PE_Get( 4,5,25){390 000}

~PE_Get( 4,5,26){390 000}

~PE_Get( 4,5,27){390 000}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 4,6,22){504 400}

~PE_Get( 4,6,23){504 400}

~PE_Get( 4,6,24){504 400}

~PE_Get( 4,6,25){504 400}

~PE_Get( 4,6,26){504 400}

~PE_Get( 4,6,27){504 400}

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

~PE_Get( 4,7,22){}

~PE_Get( 4,7,23){}

~PE_Get( 4,7,24){}

~PE_Get( 4,7,25){}

~PE_Get( 4,7,26){}

~PE_Get( 4,7,27){}

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

~PE_Get( 4,8,22){}

~PE_Get( 4,8,23){}

~PE_Get( 4,8,24){}

~PE_Get( 4,8,25){}

~PE_Get( 4,8,26){}

~PE_Get( 4,8,27){}

Другие поступления

~PE_Get( 4,9,22){16 216}

~PE_Get( 4,9,23){16 216}

~PE_Get( 4,9,24){16 216}

~PE_Get( 4,9,25){16 216}

~PE_Get( 4,9,26){16 216}

~PE_Get( 4,9,27){16 216}

Другие выплаты

~PE_Get( 4,10,22){15 946}

~PE_Get( 4,10,23){15 946}

~PE_Get( 4,10,24){15 946}

~PE_Get( 4,10,25){15 946}

~PE_Get( 4,10,26){15 946}

~PE_Get( 4,10,27){15 946}

Налоги

~PE_Get( 4,11,22){19 453 877}

~PE_Get( 4,11,23){9 046 800}

~PE_Get( 4,11,24){9 046 800}

~PE_Get( 4,11,25){19 453 877}

~PE_Get( 4,11,26){9 046 800}

~PE_Get( 4,11,27){9 046 800}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get( 4,12,22){-3 560 007}

~PE_Get( 4,12,23){6 847 070}

~PE_Get( 4,12,24){6 847 070}

~PE_Get( 4,12,25){-3 560 007}

~PE_Get( 4,12,26){6 847 070}

~PE_Get( 4,12,27){6 847 070}

Затраты на приобретение активов

~PE_Get( 4,13,22){}

~PE_Get( 4,13,23){}

~PE_Get( 4,13,24){}

~PE_Get( 4,13,25){}

~PE_Get( 4,13,26){}

~PE_Get( 4,13,27){}

Другие издержки подготовительного периода

~PE_Get( 4,14,22){}

~PE_Get( 4,14,23){}

~PE_Get( 4,14,24){}

~PE_Get( 4,14,25){}

~PE_Get( 4,14,26){}

~PE_Get( 4,14,27){}

Поступления от реализации активов

~PE_Get( 4,15,22){}

~PE_Get( 4,15,23){}

~PE_Get( 4,15,24){}

~PE_Get( 4,15,25){}

~PE_Get( 4,15,26){}

~PE_Get( 4,15,27){}

Приобретение прав собственности (акций)

~PE_Get( 4,16,22){}

~PE_Get( 4,16,23){}

~PE_Get( 4,16,24){}

~PE_Get( 4,16,25){}

~PE_Get( 4,16,26){}

~PE_Get( 4,16,27){}

Продажа прав собственности

~PE_Get( 4,17,22){}

~PE_Get( 4,17,23){}

~PE_Get( 4,17,24){}

~PE_Get( 4,17,25){}

~PE_Get( 4,17,26){}

~PE_Get( 4,17,27){}

Доходы от инвестиционной деятельности

~PE_Get( 4,18,22){}

~PE_Get( 4,18,23){}

~PE_Get( 4,18,24){}

~PE_Get( 4,18,25){}

~PE_Get( 4,18,26){}

~PE_Get( 4,18,27){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get( 4,19,22){}

~PE_Get( 4,19,23){}

~PE_Get( 4,19,24){}

~PE_Get( 4,19,25){}

~PE_Get( 4,19,26){}

~PE_Get( 4,19,27){}

Собственный (акционерный) капитал

~PE_Get( 4,20,22){}

~PE_Get( 4,20,23){}

~PE_Get( 4,20,24){}

~PE_Get( 4,20,25){}

~PE_Get( 4,20,26){}

~PE_Get( 4,20,27){}

Займы

~PE_Get( 4,21,22){}

~PE_Get( 4,21,23){}

~PE_Get( 4,21,24){}

~PE_Get( 4,21,25){}

~PE_Get( 4,21,26){}

~PE_Get( 4,21,27){}

Выплаты в погашение займов

~PE_Get( 4,22,22){}

~PE_Get( 4,22,23){}

~PE_Get( 4,22,24){}

~PE_Get( 4,22,25){}

~PE_Get( 4,22,26){}

~PE_Get( 4,22,27){}

Выплаты процентов по займам

~PE_Get( 4,23,22){}

~PE_Get( 4,23,23){}

~PE_Get( 4,23,24){}

~PE_Get( 4,23,25){}

~PE_Get( 4,23,26){}

~PE_Get( 4,23,27){}

Лизинговые платежи

~PE_Get( 4,24,22){}

~PE_Get( 4,24,23){}

~PE_Get( 4,24,24){}

~PE_Get( 4,24,25){}

~PE_Get( 4,24,26){}

~PE_Get( 4,24,27){}

Выплаты дивидендов

~PE_Get( 4,25,22){}

~PE_Get( 4,25,23){}

~PE_Get( 4,25,24){}

~PE_Get( 4,25,25){}

~PE_Get( 4,25,26){}

~PE_Get( 4,25,27){}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get( 4,26,22){}

~PE_Get( 4,26,23){}

~PE_Get( 4,26,24){}

~PE_Get( 4,26,25){}

~PE_Get( 4,26,26){}

~PE_Get( 4,26,27){}

Баланс наличности на начало периода

~PE_Get( 4,27,22){15 754 244}

~PE_Get( 4,27,23){12 194 238}

~PE_Get( 4,27,24){19 041 308}

~PE_Get( 4,27,25){25 888 378}

~PE_Get( 4,27,26){22 328 372}

~PE_Get( 4,27,27){29 175 442}

^ Баланс наличности на конец периода

~PE_Get( 4,28,22){12 194 238}

~PE_Get( 4,28,23){19 041 308}

~PE_Get( 4,28,24){25 888 378}

~PE_Get( 4,28,25){22 328 372}

~PE_Get( 4,28,26){29 175 442}

~PE_Get( 4,28,27){36 022 512}
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.12.2

programma-sodejstvie-zanyatosti-naseleniya-goroda-smolenska-na-2012-2014-godi-g-smolensk.html
programma-soderzhanie-treninga.html
programma-soglasovana-utverzhdayu-na-zasedanii-popechitelskogo-direktor-moudod-stranica-4.html
programma-sokrasheniya-deficita-federalnogo-byudzheta-na-1998-2000-godi-22-zaklyuchenie-25.html
programma-sootvetstvuet-sertifikacionnomu-kursu-nlp-praktik-mezhdunarodnih-organizacij-icn-daniya.html
programma-sorevnovanij-06-aprelya-s-18-00-do-20-00-mandatnaya-komissiya-vzveshivanie-uchastnikov-sorevnovanij-07-aprelya.html
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.12.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.12.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.12.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.12.2
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.12.2